Moduł zdalnego sterowania NV60:

Przekazywanie informacji o stanie nadzorowanych obiektów lub urządzeń za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej oraz sterowanie urządzeniami (max. czterema) za pomocą telefonu /dowolnego producenta/

Moduł NV6.0 = NV3.0 + pomiar temperatury z 5-ciu cyfrowych czujek temperatury DS18B20 + raportowanie przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur dla każdej z 5-ciu czujek.

 

Moduł NV6.0T= NV6.0 + funkcja 4 kanałowego termostatu.

Moduł NV6.0 służy do przekazywania zainteresowanym osobom za pomocą telefonu komórkowego sygnałów alarmowych od systemu alarmowego , pojedynczych czujek (np.: ruchu , dymu , gazu itp. ) lub nadzorowanych urządzeń , kotłowni , węzłów ciepłowniczych a ponad to umożliwia bezprzewodowe sterowanie za pomocą telefonu komórkowego czterema różnymi urządzeniami podłączonymi do wyjść przekaźnikowych (o obciążalności 240V/7A ) modułu NV6.0 . Np. zdalne załączanie/wyłączanie ogrzewania , alarmu , światła i radia (symulacja obecności domowników w pustym domu , daczy ),zdalne zatrzymania auta w czasie kradzieży, sterowanie przepompownią ścieków itp.

 

Cechy modułu NV6.0T:

ˇ         Funkcja 4 wyjściowego termostatu -sterowanie załączeniem/wyłączeniem wyjścia nr1 w funkcji temperatury czujki nr1,wyjścia nr2 w funkcji temperatury czujki nr2 itd. .  

ˇ         Regulowana histereza przełączania wyjść w zakresie od 0,1 do 9,9 stopnia.  

ˇ         Raporty okresowe temperatur , stanu wejść i wyjść modułu przesyłane sms-em co 1-99 minut (lub godzin)  

ˇ         14 funkcji realizowanych sygnałem dzwonienia, programowanych z poziomu użytkownika- np.1- dzwonienie do modułu powoduje przysłanie sms-a z temperaturami ,2 -uzbrajają alarm,3-załączają wyjście nr 4,4 - rozbrajają alarm lub 1-dzwonienie rozbraja alarm ,2-dzwonienia uzbrajają alarm itd. Użytkownik sam decyduje jakie funkcje będą wykonane w następstwie dzwonienia do modułu z uprawnionego telefonu.  

ˇ         Pozostałe cechy jak w module NV6.0.  

Cechy modułu NV6.0:

ˇ         Moduł posiada certyfikat CE.  

ˇ         Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z internetu (filtracja reklam) - potwierdzenie sms-em lub dzwonkiem (sygnałem dzwonienia ) na wskazany w sms-sie nr telefonu - konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego .  

ˇ        Sterowanie: stanem wyjść , blokadę wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów. W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wszystkich wyjść i wejść , ilości wysłanych sms-ów w ciągu ostatniej godziny , stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe) oraz temperatura odczytana z wszystkich podłączonych do modułu czujek DS18B20.

ˇ        Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych , czas dzwonienia , ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), reakcja wyjścia na wzbudzenie wejścia /czy ma być załączone przy wzbudzeniu wejścia o tym samym numerze co wyjście/, wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + dzwonek , sms ,dzwonek) dopuszczalny zakres (min i max) temperatur dla każdej z 5-ciu czujek temperatury .

ˇ        Powiadamianie użytkowników wpisanych w książkę telefoniczną komórki./max 4-ech/ o zmianie stanu jednego z czterech wejść modemu oraz raportowanie przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur dla każdej z 5-ciu czujek temperatury .Identyfikacja wejścia z którego ta zmiana wystąpiła -funkcja realizowana dowolnie zredagowanymi przez użytkownika sms-ami lub (i) sygnałami dzwonienia .

ˇ        Brak kosztów eksploatacyjnych. Funkcja powiadomienia i zdalnego sterowania może być realizowana bezpłatnymi sygnałami dzwonienia lub wyjściami modułu można sterować sms-ami z bezpłatnych bramek internetowych. .

ˇ         Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora!) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./

ˇ        Pewność powiadomienia zapewniona wykrywaniem faktu czy sygnał dzwonienia dotarł do abonenta zaprogramowaną ilość razy /inne rozwiązania nie mają tej cechy/

ˇ        Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii , braku zasięgu sieci (lub gdy abonent ma wyłączony telefon *.)/inne rozwiązania nie mają tej cechy/

ˇ        Cztero-kanałowe zdalne sterowanie z informacją zwrotną dla użytkownika o stanie wyjść./ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/

ˇ        Wbudowany układ zasilania awaryjnego z baterii 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) dzwonkiem.

ˇ        Proste i szybkie sterowanie urządzeniami na odległość za pomocą sygnałów dzwonienia : zidentyfikowanie stanu wyjścia trwa ok. 3 sekundy dla stanu 0FF i ok. 5 sek. dla stanu ON a rozkaz załączenia/wyłączenia wykonywany jest po 10 sek./inne rozwiązania nie mają tej cechy/ /ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/

ˇ        Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i  utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /

ˇ        Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/

ˇ        Łatwe testowanie poprawnoœci działania modułu � wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.

ˇ        4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu � każde osobno - w tym jedno sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 40sek./

ˇ        współpraca z tanimi (50-100zł) i łatwo dostępnymi /giełdy , komisy/ telefonami komórkowymi Nokia 5110 (5130,5150,6110,6130,6150)