Moduł zdalnego sterowania NV30 i NV30F:

Cechy zdalnego sterowania NV30F:

·         Raporty okresowe sm s-em lub sygnałem dzwonienia wysyłane na wskazany nr telefonu co 1-99min.(lub godz.) Parametry raportu ustawiane sms-em zabezpieczonym hasłem wysłanym do modułu.  

·         16 funkcji realizowanych sygnałem dzwonienia, programowanych z poziomu użytkownika- ZGŁOSZENIE PATENTOWE NR P 369038 np.1- dzwonienie do modułu powoduje przysłanie sms-a z raportem ,2 -uzbrajają alarm,3-załączają wysyłanie raportów okresowych ,4-moduł odbiera połączenie (podsłuch) lub 1-dzwonienie wstrzymuje wysyłanie raportów okresowych,2-dzwonienia generują sms-a z raportem itd. Użytkownik sam decyduje jakie funkcje będą wykonane w następstwie dzwonienia do modułu z uprawnionego telefonu.  

·         4 wyjścia przekaźnikowe-przełączające: 230V/7A -możliwe tryby pracy : mono lub bistabilny z regulowanym przez użytkownika czasem załączenia od 1 do 250 sek.  

·         4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu . Każde z wejść może pracować jako blokujące wszystkie wejścia o numerach większych lub równych numerowi wejścia wybranego jako blokujące. Blokowanie zwarciem lub rozwarciem do masy.  

·         Możliwość podsłuchu -moduł odbiera połączenie przychodzące z uprawnionego telefonu .  

·         Pozostałe cechy jak w module NV30 .  

Cechy zdalnego sterowania NV30:

·         Moduł posiada certyfikat CE.  

·        Powiadamianie użytkowników wpisanych w książkę telefoniczną komórki./max 4-ech/ o zmianie stanu jednego z czterech wejść modemu z jednoczesną identyfikacją wejścia z którego ta zmiana wystąpiła -funkcja realizowana dowolnie zredagowanymi przez użytkownika sms-ami lub (i) sygnałami dzwonienia .

·        Brak kosztów eksploatacyjnych – funkcja powiadomienia i zdalnego sterowania może być realizowana bezpłatnymi sygnałami dzwonienia lub wyjściami modułu można sterować sms-ami z bezpłatnych bramek internetowych. .

·         Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora!) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./

·         Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z internetu (filtracja reklam) - potwierdzenie sms-em lub clipem (konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego ) na wskazany w sms-sie nr telefonu .  

·        Sterowanie: stanem wyjść , blokadą wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów. W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wszystkich wyjść i wejść , ilości wysłanych sms-ów w ciągu ostatniej godziny , stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe).

·        Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych , czas dzwonienia , ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), reakcja wyjścia na wzbudzenie wejścia /czy ma być załączone przy wzbudzeniu wejścia o tym samym numerze co wyjście/, wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + clip , sms ,clip)

·        Pewność powiadomienia zapewniona wykrywaniem faktu czy sygnał dzwonienia dotarł do abonenta zaprogramowaną ilość razy /inne rozwiązania nie mają tej cechy/

·        Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii , braku zasięgu sieci (lub gdy abonent ma wyłączony telefon *.)/inne rozwiązania nie mają tej cechy/

·        Cztero-kanałowe zdalne sterowanie z informacją zwrotną dla użytkownika o stanie wyjść./ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/

·        Wbudowany układ zasilania awaryjnego z baterii 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) clipem.

·        Proste i szybkie sterowanie urządzeniami na odległość za pomocą sygnałów dzwonienia : zidentyfikowanie stanu wyjścia trwa ok. 3 sekundy dla stanu 0FF i ok. 5 sek. dla stanu ON a rozkaz załączenia/wyłączenia wykonywany jest po 10 sek./inne rozwiązania nie mają tej cechy/ /ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/

·        Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i  utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /

·        Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/

·        Łatwe testowanie poprawności działania modułu – wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.

·        4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu – każde osobno - w tym jedno sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 40sek./Każde wejście może pracować jako wejście blokujące działanie wejść o numerach wyższych.

·        współpraca z tanimi (50-100zł) telefonami komórkowymi Nokia 5110 ,5130,5150,6110,6130,6150(lub 3330/3410 ale tu konieczność podlutowania 4 przewodów do zacisków telefonu -bez jego rozbierania)