AVT1314   Najprostszy sterownik silnika krokowego - schemat

 

.